Day 64 // 6/8/2015 // Salt Lake City, Utah → Boise, Idaho